TOC
Need to learn JavaScript? jQuery is a JavaScript framework, so if you don't already know about the JavaScript programming language, we recommend that you learn it now: Learn JavaScript

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~63% done).

Introduction:

What is jQuery?

Khi bạn tới trang này, bạn có thể đã có khái niệm về jQuery nhưng để an toàn thì đây là một giới thiệu ngắn gọn. jQueery là một framework của JavaScript, có mục đích là giúp bạn dùng JavaScript dễ hơn trong web của mình. Bạn cũng có thể mô tả jQuery như là một lớp trừu tượng, vì nó có nhiều chức năng mà bạn có thể gọi với ít dòng code nhất. Phải lưu ý rằng jQuery không thay Javácript và trong khi nó có cú pháp ngắn hơn thì vẫn là JavaScipt.

Vậy bạn không cần là chuyên gia về JavaScript để dùng jQuery. Thực tế, jQuery đơn giản hóa rất nhiều thức phức tạp trong JavaScript như AJAX gọi DOM cho nên bạn có thể biết mà không cần hiểu nhiều về JavaScript.

There are a bunch of other JavaScript frameworks out there, but as of right now, jQuery seems to be the most popular and also the most extendable, proved by the fact that you can find jQuery plugins for almost any task out there. The power, the wide range of plugins and the beautiful syntax is what makes jQuery such a great framework. Keep reading to know much more about it and to see why we recommend it.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!