TOC
Need to learn JavaScript? jQuery is a JavaScript framework, so if you don't already know about the JavaScript programming language, we recommend that you learn it now: Learn JavaScript

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~99% done).

Introduction:

Method chaining

Nhưng một trong những khía cạnh tuyệt vời của jQuery là các phương thức đều trả về đối tượng jQuery nên bạn có thể dùng để gọi phương thức khác. Nó cho phép bạn viết chuỗi hàm, có nghĩa thực hiện nhiều phương thức trên cùng thành phần, tiết kiệm thời gian tìm thành phần. Đây là ví dụ và bạn đừng lo về phương thức jQuery trong ví dụ - chúng sẽ được giải thích sau:

<div id="divTest1"></div>
<script type="text/javascript">
	$("#divTest1").text("Hello, world!").css("color", "blue");
</script>

Hoạt động như sau: Chúng ta khởi tạo đối tượng jQuery và chọn divTest1 với ký tự $, là viết tắt của lớp jQuery. Trả về là đối tượng jQuery cho phép chúng ta thao tác trên thành phần được chọn. Chúng ta dùng đối tượng đó để gọi phương thức text() sẽ thao tác trên text của thành phần được chọn. Phương thức này trả về đối tượng jQuery, cho phép ta dùng phương thức khác ở đây là css().

Chúng ta có thể gọi nhiều hàm nếu muốn nhưng trong một dòng code có thể khá dài. May cho chúng ta, JavaScript không quá chặt chẽ về cú phép, bạn có thể viết theo dạng bạn muốn. Ví dụ:

<div id="divTest2"></div>
<script type="text/javascript">
	$("#divTest2").text("Hello, world!")
					.removeClass("blue")
					.addClass("bold")
					.css("color", "blue");					
</script>

JavaScript sẽ đơn giản loại bỏ khoảng trắng khi dịch mã và chạy nó như một dòng code mà thôi.

Chú ý một số phương thức không trả về đối tượng jQuey, trong khi các phương thức khác trả về tùy vào tham số truyền vào. Một ví dụ là hàm text(). Nếu không có tham số thì là text hiện tại của thành phần thay vì jQuery trong khi có tham số thì trả về đối tượng jQuery.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!