TOC
Need to learn JavaScript? jQuery is a JavaScript framework, so if you don't already know about the JavaScript programming language, we recommend that you learn it now: Learn JavaScript

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~55% done).

DOM manipulation:

Introduction to DOM manipulation

Một trong những khía cạnh quan trọng của JavaScript và jQuery là khả năng làm việc với DOM. DOM là viết tắt của Document Object Model và nó là cơ chế biểu diễn và tương tác với HTML, XHTML hay XML. DOM cho phép bạn thay đổi chúng thông qua các ngôn ngữ lập trình, với các trình duyệt luôn là JavaScript. Thao tác với DOM dùng JavaScript có thể hơi cồng kềnh và jQuery giúp chúng trở nên gọn gàng hơn.

In the first "Hello, world!" example of this tutorial, we compared the job of finding an element and setting the text of it using first jQuery and then JavaScript. This is just the tip of the iceberg though, and in the upcoming chapters you will see just how easy it is to manipulate the content of your documents with jQuery. Read on.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!