TOC
Need to learn JavaScript? jQuery is a JavaScript framework, so if you don't already know about the JavaScript programming language, we recommend that you learn it now: Learn JavaScript

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~97% done).

Events:

Introduction to events

Sự kiện trong JavaScript là khi bạn viết hàm cho một thuộc tính sự kiện của thẻ HTML. Ví dụ bạn có thể tạo ra sự kiện bằng cách viết code như sau:

<a href="javascript:void(0);" onclick="alert('Hello, world!');">Test</a>

Tất nhiên điều này còn hợp lệ khi dùng jQuery. Tuy nhiên, dùng jQuery, bạn có thể truyền code vào trong sự kiện dễ dàng hơn, đặc biệt trong trường hợp bạn muốn đưa nhiều hàm bất đồng bộ hoặc nhiều sự kiện của nhiều sự kiện. Ví dụ, bạn có thể truyền cùng một sự kiện vào tất cả các đường dẫn và thẻ span với chỉ vài dòng code như sau:

<script type="text/javascript">
$(function()
{
	$("a, span").bind("click", function() {
		alert('Hello, world!');
	});
});
</script>

Chúng ta dùng phương thức bind để làm việc với jQuery. Trong những chương sau chúng ta sẽ xem nó hoạt động ra sao cùng với các event khác.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!